Działalność OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA BIUR AU Pair
OSBAP (PAPA)

Sąd Rejestrowy miasta Poznań z dniem 10.08.2001r zarejestrował Ogólnopolskie Stowarzyszenie Biur Au Pair (OSBAP) pod numerem sygn. PO XXI Ns Rej. 4079/01/143.
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, powołaną w celu rozwijania i wspierania różnych form edukacji i wymiany kulturowej młodzieży polskiej w kraju i za granicą, przy współpracy z agendami rządowymi, organizacjami typu non-profit w Polsce i na świecie oraz ośrodkami polonijnymi.

Władze Stowarzyszenia reprezentują:
 • Włodzimierz Berdychowski ( Biuro Au Pair "BONA" International Pl. S.c. - Poznań) - Prezes
 • Krystyna Bujara Paluch ( Biuro Maps - Toszek ) - Wiceprezes,
 • Agnieszka Kapelińska ( Biuro Sonia - Koszalin) - Sekretarz
 • Aleksandra Ziętek Berdychowska i Iwona Balcerzak (Biuro Au Pair International Pl. S.c. - Poznań) - członkowie.
Przewodniczącym komisji Rewizyjnej został Pan Adam Leszczyński ( Biuro Adventure z Torunia).

Działalność OSBAP ukierunkowana jest na dwie płaszczyzny:
 • realizacja programu Au Pair,
 • wymiana kulturowa młodzieżowy polskiej z młodzieżą innych krajów.
Stowarzyszenie na płaszczyźnie organizacji programu Au Pair realizuje:
 1. Zabezpieczanie wysokiego poziomu usług w zakresie realizacji programu Au Pair zgodnie z założeniami Międzynarodowego Stowarzyszenia Au Pair - International Au Pair Association (IAPA).
 2. Krzewienie świadomości wspólnoty celów i interesów Członków Stowarzyszenia, w tym przedstawicielstwo, ochrona praw i reprezentowanie Członków wobec urzędów administracji państwowej oraz instytucji.
 3. Opiniowanie i występowanie w sprawach zasad i realizacji programu Au Pair.
 4. Opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia w dziedzinie Au Pair.
 5. Współpracę ze Stowarzyszeniami i biurami z Polski i z zagranicy.
 6. Wnioskowanie o tworzenie odpowiednich kursów językowych.
 7. Działalność wydawniczą


Na płaszczyźnie współpracy z młodzieżą propaguje:
 1. Kontakty młodzieży polskiej z młodzieżą europejską i pozaeuropejską i podnoszenie kwalifikacji językowych.
 2. Tworzenie programów wymiany młodzieży, pobytów au pair itp. celem wzajemnego poznawania kultur i kształtowania postaw wzajemnego szacunku.


Zasady realizacji programu au pair
Od wielu lat w Polsce realizowany jest Program Au Pair. Ta forma w Europie jest bardzo popularna i młodzież korzysta z niej od dziesięcioleci. Podstawą jej działalności jest Konwencja nr 068 European Agreement on Au Pair Placement, dokument członków Rady Europy z dnia 24 listopada 1969 roku. Polska nie ratyfikowała tego dokumentu. Realizacja programu Au Pair w Polsce wykonywana jest na podstawie Konwencji nr 18 - Europejska Konwencja Kulturalna (ratyfikowana przez Polskę 16.11.1989 r) i szczegółowych przepisów wykonawczych związanych z wykonywaniem pracy i pobytem studentów polskich za granicą. Zasady au pair w postaci regulaminów dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym programie wypracowała Międzynarodowa Organizacja Biur Au Pair (International Au Pair Association - IAPA) a Ogólnopolskie Stowarzyszenie Biur Au Pair zasady te uznała za priorytetowe.
Na podstawie powyższych umocowań, polscy maturzyści i studenci wyjeżdżając do zagranicznych rodzin, pozostają w środowisku języka obcego i uwarunkowaniach kulturowych danego kraju, pomagając rodzinom przez 30 godzin tygodniowo w wychowaniu dzieci i lekkich pracach domowych. W zamian otrzymują pełne wyżywienie, zakwaterowanie, kieszonkowe i możliwość przygotowania się do kursu języka obcego i korzystania z niego. Tak pełne pogłębianie języka obcego, poprzez nieustanny kontakt z mieszkańcami goszczącego kraju, ich kulturą, jest jedynie możliwy dzięki tej zasadzie.

Polskie biura Au Pair pośredniczą w wyjazdach naszej młodzieży do wielu krajów europejskich i pozaeuropejskich. Respektują ustalenia obowiązujące w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Au Pair - International Au Pair Association ( IAPA) i są profesjonalne. Jako takie zostały przyjęte na pełnych członków tego stowarzyszenia. Do tej grupy elitarnych biur należy obecnie sześć biur:
"BONA" Au Pair International z Poznania ; JDJ Bachalski z Poznania ; Au Pair Anya z Katowic ; Furnel Travel International z Warszawy ; Mikroserwis Biuro Au Pair z Krakowa i Guide Biuro Au Pair z Sopot.
Zarządowi wiadomo jest iż kilka biur przygotowuje się na członków IAPA.
Biuro Au Pair Droga Caritas Polska jest członkiem Association Catholique de Services Pour la Jeunesse Feminine IN VIA.
Dwanaście polskich biur przystępując do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Biur Au Pair postanowiło w swej pracy respektować i stosować powyższe zasady IAPA.
Dwa kolejne biura są członkami Międzynarodowej Organizacji UAPA - Universal Au Pair Association.
W ten sposób na 26 polskich biur realizujących Program Au Pair jedynie 6 biur (istnieją biura należące do 2 organizacji) nie jest nigdzie zrzeszonych.
Biura należące do OSBAP otrzymują systematyczne informacje o zmieniających się zasadach procedur wizowych a poprzez wzajemną współpracę szybciej i efektywniej wyszukują rodziny dla przyszłych au pair.
Dużą pomocą dla wszystkich kandydatek au pair okazał się pierwszy Podręcznik Au Pair autorstwa Włodzimierza Berdychowskiego udostępniony w darmowej wersji internetowej pod adresem: www.aupairpl.com.pl/ksiazka, pozwalający na odpowiednie przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i poznanie zasad programu au Pair w poszczególnych krajach.
Udało się uruchomić się Ogólnopolskie Forum - pod adresem: www.aupairpl.com.pl/forum. Uczestnicy forum zapewniają, że wymieniane informacje są rzetelnymi.
W trakcie prowadzonych rozmów z partnerami zagranicznymi, zrodził się program Kursu Au Pair BONA. Powołana przy Au Pair International PL w Poznaniu Akademia Au Pair BONA organizuje w roku akademickim 2001/2002 dwie edycje kursów: BONA Dyplomowana Opiekunka Au Pair dzieci w wieku 3-14 lat i BONA Plus Dyplomowana Opiekunka Au Pair dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Przygotowuje się do dalszych kursów. W planach jest też wydawanie materiałów informacyjnych.

Zajęcia na tych kursach w wymiarze 120 godzin w czasie codziennych zajęć realizowane są w 3 blokach przedmiotowych:
 • BLOK I Zasady opieki nad dziećmi:
  • rozwój fizyczny dziecka,
  • dziecko chore, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
  • zasady postępowania z dzieckiem,
  • ubiór dziecka,
  • żywienie dziecka zdrowego i żywienie dziecka chorego,
  • praktyki opiekuńcze - zakończone uzyskaniem referencji.
 • BLOK II Podstawowe słownictwo:
  • gramatyka na wesoło,
  • rozmówki,
  • zbiór wybranych bajek.
 • BLOK III Technika komputerowa:
  • podstawy obsługi sieci INTERNET,
  • wykorzystanie w codziennym życiu dziecka sieci internetowej i podstawowych programów graficznych.

Pierwsze absolwentki kursu Au Pair BONA otrzymają dyplomy w listopadzie br, a pierwsze absolwentki kursu Au Pair BONA PLUS zostaną kierowane do rodzin w lipcu 2002 r.

Kurs BONA przygotowany został dla osób, które obecnie nie są przygotowane do podjęcia funkcji Au Pair w rodzinie zagranicznej albo z powodu braków językowych, albo z powodu braku podstaw opieki nad dziećmi.
Zapraszamy do uczestnictwa - szczegóły w rozdziale AKADEMIA BONA AU Pair.Copyright © 2005 Au Pair International PL s.c.
realizacja: DirNet Sp. z o.o.